Prenesenie daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti veľkoobchodných zákazníkov podľa ustanovenia § 69 odst. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Dôležité informácie pre neplatcov DPH.

Zákazník, ktorý je zdaniteľnou osobou (napr. podnikateľ) a nie je registrovaný za platiteľa DPH v SR (neplatiteľ), je v zmysle slovenského zákona o DPH osobou povinnou platiť DPH (§69 ods. 2). Takýto zákazník je povinný (§78 ods. 3):

  1. vypočítať príslušnú DPH,
  2. podať na daňový úrad DPH priznanie do 25 dní po skončení mesiaca, v ktorom nakúpil tovar,
  3. v tej istej lehote zaplatiť DPH daňovému úradu, ak je DPH vyššia ako 5,- EUR.